.
.

6. Wijziging overeenkomst

Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 7 lid b en artikel 10 lid c van deze Algemene Voorwaarden, voor alle partijen bindend die gebruikmaken van de diensten van VTO, tenzij die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging. Overeenkomst is tussen opdrachtgever en aannemer, partijen hebben alleen afspraken over eigen eigendommen. Het wijzigen van de overeenkomst heeft verschillende opzeg en wijzig termijnen. 

 - Particuliere relaties hebben een opzegtermijn van 2 weken voor glazenwassen en onderhoud.
 - Zakelijke relaties hebben een opzegtermijn van 1 maand voor glazenwassen en onderhoud.
 - Particuliere relaties hebben een opzegtermijn van 1 maand voor schoonmaken.
 - Zakelijke relaties hebben een opzegtermijn van 2 maanden voor schoonmaken.
 - Schilderen is per klus en heeft geen opzegtermijn.

Bij opzegging met directe ingang dat verder geen werkzaamheden meer uitgevoerd mogen worden, wordt het  volledige bedrag in rekening gebracht van de termijn periode. 


7. Contractnaleving en controle


   a. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van het werkprogramma in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van hetgeen overeengekomen is, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormerings- en -controlesysteem constateert, dat het resultaat van de uitvoering van het werkprogramma duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever de aannemer onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking(en).
   b. Bedoelde schriftelijke in kennis stelling bevat tenminste:
1. een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
2. een redelijke termijn waarbinnen de aannemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
   c. Indien door de aannemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
De opdrachtgever zal de aannemer van de ontbinding van de overeenkomst bij aangetekend schrijven of per mail in kennis stellen. Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste afwijking is die door de opdrachtgever aan de aannemer gemeld is binnen een periode van 3 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en de aannemer een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.
Artikel 7 Hulpmiddelen
   a. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. De aannemer is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
   b. In afwijking van het hierboven onder a. bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de uitvoering van het werkprogramma benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen. Bij glazenwaswerkzaamheden aan de buitenkant van het object is het de aannemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het object ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
   c. In overleg tussen opdrachtgever en aannemer zullen voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door de aannemer, kosteloos ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever is gehouden om de bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines) van de aannemer, die in haar ruimte wordt gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van die bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. De ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen en machines blijven eigendom van de aannemer. De opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van de aannemer eraan mee te werken, dat de aannemer bedoelde goederen terug kan nemen.
   d. In overleg met de aannemer zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van de aannemer voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.


8. Duur van de overeenkomst en beëindiging

   a. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
   b. Beëindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven of per e-mail. Contractuele afspraken zijn gemaakt conform offerte en afgesproken frequentie en periode. Contracten zijn opzegbaar in deze periode door het niet leveren van kwaliteit door aannemer of door overmacht. Overmacht kan zijn, maar is niet beperkt tot verhuizing, overlijden, schuldsanering en overige overmacht. Na de afgesproken periode en frequentie staat het opdrachtgever vrij om het contact op te zeggen.
De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal twee weken, termijn staan aangegeven in paragraaf wijziging overeenkomst en vangt aan:
- bij opzegging door aannemer: op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven in e-mail is geschied.
- bij opzegging door opdrachtgever:
1. indien aannemer meedingt in een nieuwe aanbestedingsprocedure: op het moment dat de nieuwe aannemer schriftelijk aan aannemer bekend is gemaakt;
2. indien aannemer niet meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure: op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven of e-mail is geschied, echter met dien verstande, dat twee weken van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe aannemer of het besluit tot herinbesteding schriftelijk aan aannemer bekend is gemaakt.
   c. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat:
1. de wederpartij surséance van betaling aanvraagt;
2. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.
Contract opzeggen door opdrachtgever is mogelijk door de helft van het volledige openstaande bedrag over te maken op de rekening van aannemer. Bij een doorlopend contract dat langer dan een jaar actief is bij aannemer, is geen afkoopsom.
Uiterlijk twee weken na bovengenoemde opzegging zullen alle gegevens van de opdrachtgever door aannemer worden verwijderd uit zijn/haar systemen (zie ook de AVG-regels vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst) van VTO.

9. Betaling


   a. (Standaard) Bij tevredenheid van de werkzaamheden zal aannemer ongeveer 10 dagen na uitvoering van het onderhoud het bedrag incasseren van de bankrekening van opdrachtgever, wanneer dit nummer bekend is bij aannemer.
Ook indien het bedrag niet binnen 10 dagen door opdrachtgever is overgemaakt (zie onder b), is aannemer gerechtigd om ongeveer 10 dagen na uitvoering van het onderhoud het bedrag te incasseren van de bankrekening van opdrachtgever, wanneer dit nummer bekend is bij aannemer.
   b. (Optie) Bij tevredenheid van de werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht het bedrag binnen twee week over te maken op de bankrekening van aannemer.
   c. (Optie) Contant.

Indien opdrachtgever na twee weken niet heeft betaald stuurt aannemer een herinnering per mail.
Indien opdrachtgever na vier weken niet heeft betaald stuurt aannemer een herinnering per mail en/of post.
Indien opdrachtgever na zes weken niet heeft betaald geeft aannemer de vordering in handen van een incassobureau.  Alle kosten voor een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden geraamd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 1000,-. Conflicten worden per factuur geregisteerd. De aannemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op de aannemer te verhalen.


10. Geschillen


a. Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen, met uitsluiting van de burgerlijke rechter en van hoger beroep, ter berechting worden voorgelegd aan een deurwaarder en vervolgens de kantonrechter. Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart dat zulks het geval is. De betreffende verklaring dient per aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld
d. Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche schorst de mogelijkheid de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.
e. De Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten conform het hem opgelegde reglement.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn